دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
سامانه پژوهشهای پیمایشی سامانه پژوهشهای پیمایشی سامانه پژوهشهای پیمایشی

سایت پرسشنامه و جوابدهی سایت پیمایش ها و طراح پرسشنامه

 

 

این سامانه جهت پاسخگوئی به نیاز روز افزون پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران به استفاده از امکانات نوین و مبتنی بر فناوری اطلاعات در انجام پژوهشهای گسترده ایجاد شده است . پژوهشگران و مدیران دانشگاه در صورت تمایل جهت استفاده از این امکان می توانند پس از اخذ تائیدیه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و دریافت کد کاربری و شناسه عبوراز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از طریق سایت پیمایش ها و طراحی پرسشنامه  اقدام نمایند .

سایت اطلاع رسانی و پاسخ دهی نیز جهت اطلاع از پیمایش های در حال اجرا و نیز ورود پاسخ دهندگان ایجاد شده است .