دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
سامانه پژوهشهای پیمایشی سامانه پژوهشهای پیمایشی سامانه پژوهشهای پیمایشی

سایت پرسشنامه و جوابدهی سایت پیمایش ها و طراح پرسشنامه

 

این سامانه جهت پاسخگوئی به نیاز روز افزون پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران به استفاده از امکانات نوین و مبتنی بر فناوری اطلاعات در انجام پژوهشهای گسترده ایجاد شده است . پژوهشگران و مدیران دانشگاه در صورت تمایل جهت استفاده از این امکان می توانند پس از اخذ تائیدیه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و دریافت کد کاربری و شناسه عبوراز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از طریق سایت پیمایش ها و طراحی پرسشنامه  اقدام نمایند .

سایت اطلاع رسانی و پاسخ دهی نیز جهت اطلاع از پیمایش های در حال اجرا و نیز ورود پاسخ دهندگان ایجاد شده است .

پژوهشگران و مدیران دانشگاه در صورت تمایل می توانند طرح های مصوب خود را تبدیل به پرسشنامه نمایند . مخاطبین پرسشنامه می توانند از بین اعضاء هیئت علمی و یا مخاطبین عام انتخاب شوند. پرسشنامه برای اعضاء هیئت علمی از طریق پست الکترونیکی و اطلاع رسانی به مخاطبین عام از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد .

مراحل طراحی پرسشنامه به شرح ذیل می باشد:

ارائه درخواست به مدیریت امور پژوهشی و دریافت تائید آن ، ارسال تائید درخواست به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و دریافت کد کاربری و شناسه عبور و سپس مراجعه به این آدرس و طراحی پرسشنامه .

برای دریافت راهنما می توانید به صفحه اصلی سامانه مراجعه نموده و یا اینجا را کلیک نمائید .