دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
سامانه پژوهشهای پیمایشی سامانه پژوهشهای پیمایشی سامانه پژوهشهای پیمایشی

سایت پرسشنامه و جوابدهی سایت پیمایش ها و طراح پرسشنامه

 

تلفن: 66499713
 
دورنگار: 66495936
 
پست الکترونيک: itcenter@tums.ac.ir
 
آدرس:پرديس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختمان شماره 4 پزشکی، طبقه همکف، مديريت آمار و فنآوری اطلاعات